Readers

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rechtenleren.nl bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling overeenstemming worden afgeweken. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Verkoop
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RECHTENLEREN.NL. RECHTENLEREN.NL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RECHTENLEREN.NL dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in EURO, inclusief BTW en inclusief verzendkosten tenzij anders vermeldt. RECHTENLEREN.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen die ingaan na bestelling worden niet verrekend.

Betalingen zijn alleen mogelijk met iDeal.

Artikel 4. Levering
De door RECHTENLEREN.NL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren. Overmachtsituaties voorbehouden.

Artikel 5. Recht van retour
Voor onze boeken geldt dat deze worden gemaakt op bestelling (printing on demand). Voor deze boeken geldt dan ook geen recht van retour, tenzij redelijkheid en billijkheid dit zouden vereisen. In een dergelijk geval verrekenen wij de kosten die wij gemaakt hebben voor productie, opslag en verzending.

Voor door RECHTENLEREN.NL geleverde producten geldt dat deze in goede staat dienen te verkeren. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RECHTENLEREN.NL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (misdrukken of andere defecten), zal RECHTENLEREN.NL de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RECHTENLEREN.NL geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Hoewel aan de totstandkoming van de producten de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.Voor het hergebruik van ons materiaal kunt u contact opnemen met onze afdeling Rights & Permissions.

Artikel 7. Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RECHTENLEREN.NL, dan wel tussen RECHTENLEREN.NL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RECHTENLEREN.NL, is RECHTENLEREN.NL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door RECHTENLEREN.NL.

Artikel 8. Persoonsgegevens
RECHTENLEREN.NL zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling (door RECHTENLEREN.NL of derden) en mogelijk voor promotionele doeleinden van RECHTENLEREN.NL. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Uw gegevens worden niet verkocht voor commerciële doeleinden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Disclaimer
Rechtenleren is de producent en leverancier van readers voor de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, daarnaast bieden wij de mogelijkheid om boeken via deze website te bestellen. Deze boeken worden (waar mogelijk) geleverd door Bol.com. Rechtenleren is niet verantwoordelijk voor fouten in de lijst van voorgeschreven boeken, de prijzen, de beschikbaarheid en de levertijden van de boeken bij Bol.com of andere boekhandels.